RAJMEDICA

Nowocześnie i kompleksowo

tel. 29 742 01 17; 602 455 964

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Centrum Medyczne Rajmedica

05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 11

 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Rajmedica Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( 03-285 ),  ul. Kondratowicza 18/206, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000354879, NIP: 5242705652

 

Dane kontaktowe Administratora – Rajmedica Sp. z o. o. można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: 29 742 01 17, pod adresem e-mail: info@rajmedica.pl, pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Rajmedica Sp. z o. o. ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz lub osobiście pod adresem Centrum Medyczne Rajmedica ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych p. Rafała Korczaka, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@rajmedica.pl, pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Rajmedica Sp. z o. o. ul. Warszawska 11 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

W celu objęcia opieką zdrowotną potrzebujemy następującego zestawu Państwa danych: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, data urodzenia ( w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo ( w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy dokumentację medyczną pacjenta, zawierającą wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia i procesu leczenia.

 

Celem przetwarzania danych osobowych przez Rajmedica Sp. z o. o. jest udzielanie
i zarządzenie udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 z póz. zm. ), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym te dane są przetwarzane.

 

ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia (art.6 ust. 1 lit.c  oraz art. 9 ust. 2 lit.h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i § 10 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

 

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit.h RODO w zw. z art. 24 ust 1.Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

 

odbieranie i archiwizowanie oświadczeń, upoważniających inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia
( art. 6 ust.1 lit c RODO w zw. z art. 9 ust.3 oraz art.. 26 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust 1 Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

 

wywiązywanie się z obowiązków podatkowych – wystawianie rachunków za wykonywane usługi wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych ( art. 6 ust 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust.2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.).

 

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe:

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych. W ramach działalności jako przedsiębiorca, realizując Państwa prawa jako pacjenta dane osobowe przekazywane są:

– podmiotom/organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.z 2017 r. poz 1318 z późn. zm.),

– dostawcom usług zaopatrujących Rajmedica. Sp. z o. o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzenie podmiotem leczniczym (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego),

– innym podmiotom leczniczym współpracującym z Rajmedica Sp. z o. o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia,

– osobom upoważnionym przez Państwo w ramach realizacji Państwa praw pacjenta,

– administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

Czas , przez jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywania przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem do prowadzenia dokumentacji medycznej
w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Niepodanie danych może skutkować również niemożnością wystawienia imiennego rachunku lub faktury. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne i nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, uniemożliwia jednak kontakt z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty, czy jej odwołania.

 

Rajmedica Sp. z o. o. jako administrator zapewnia Państwu dostęp do ich danych.

Można je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz
z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Akta Prawne dot. ochrony danych osobowych w placówkach medycznych:

– Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

– Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 2069).

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z 4.05.2016), które zacznie obowiązywać w dniu 25 maja 2018 – dalej RODO.

 

 

CENTRUM MEDYCZNE RAJMEDICA
Back to Top