RAJMEDICA

Nowocześnie i kompleksowo

tel. 29 742 01 17; 602 455 964
 1. POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM-GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Prawa pacjenta stanowią integralną część szeroko rozumianych  praw człowieka. Fakt bycia pacjentem  nie może stanowić okoliczności znoszącej lub ograniczającej możliwość korzystania przez jednostkę z jakichkolwiek przysługujących jej praw lub wolności.

Prawidłowa realizacja praw dziecka-pacjenta, bazujących na jego godności, wymaga uznania autonomii rodziców w realizacji pieczy nad osobą dziecka i jego reprezentacji w zakresie zdrowia. Jednocześnie rodzice zobowiązani są do kierowania się zasadą dobra dziecka.

Przyjęcie w 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka miało kolosalne znaczenie dla kształtowania systemów opieki zdrowotnej nad dziećmi i postrzegania dzieci jako pacjentów. Konwencja uznała dzieci za jednostki posiadające prawa cywilne, polityczne, socjalne, gospodarcze i kulturalne. Tym samym zmieniła status dzieci w ochronie zdrowia z osób z potrzebami na osoby, które mają prawo do zaspakajania swoich potrzeb. Ponadto zastąpiła postrzeganie dzieci jako biernych obiektów ochrony ze strony dorosłych podejściem, które czyni je podmiotami praw, a więc osobami uprawnionymi do tego, aby uwzględniano ich zdanie na temat spraw, które ich dotyczą, w tym decyzji związanych z opieką zdrowotną.

Prawa dziecka cechują: uniwersalność i niezbywalność – prawa odnoszą się do wszystkich dzieci, bez względu na to, gdzie dziecko się znajduje – w swoim domu, w szpitalu czy ośrodku dla cudzoziemców; w każdej sytuacji „podążają za dzieckiem”. Przypisana jest im także współzależność i niepodzielność, bowiem realizacja jednego prawa zależy od realizacji wszystkich praw pokrewnych.

Chociaż wszystkie prawa są współzależne, cztery muszą być stosowane w procesie realizacji wszystkich innych praw. Są to:

A. zasada równego traktowania (art. 2. KPD), czyli zakaz dyskryminacji w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

B. zasada kierowania się najlepszym interesem dziecka (art. 3. KPD),

C. prawo dziecka do optymalnego rozwoju, co obejmuje rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy, moralny, psychologiczny i społeczny dziecka (art. 6. KPD), czyli umożliwienie dzieciom przebywającym w szpitalach zabawy, edukacji, utrzymywania relacji z bliskimi i rówieśnikami,

D. zasada wysłuchania i uwzględniania opinii dziecka, zgodnie z jego wiekiem i dojrzałością (art. 12 KPD)

Oparte na prawach dziecka podejście do zdrowia dzieci oznacza, że przy planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie jakości usług, systemów i polityk zdrowotnych adresowanych do dzieci stosowana jest Konwencja o Prawach Dziecka i cztery nadrzędne zasady wspomniane wyżej.

Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:

 • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
 • sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia, i zasady prowadzenia rejestru interwencji,
 • zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko, personel-rodzice,
 • zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci,
 • zasady monitorowania wdrożenia Polityki w życie.

1.1. Wymogi formalne.

 • Standardy udostępnione są na stronie internetowej CM Rajmedica www.rajmedica.pl oraz wywieszone w widocznym miejscu w placówkach przy ul. Warszawskiej 11 oraz przy ul. Reymonta 1 w Tłuszczu w wersji skróconej również skierowanej dla dzieci a także zupełnej do wglądu w rejestracji Centrum.
 • Polityka dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, praktykantów i wolontariuszy).
 • Organ zarządzający placówką zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo placówki.
 • Kierownictwo placówki wyznacza osoby odpowiedzialne za Politykę przeciwdziałania przemocy wobec  dzieci, pełniąc funkcję koordynatorek ds. ochrony dzieci  oraz osobę odpowiedzialną za zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 • Placówka prowadzi rejestr incydentów,
 • W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi.
 • Placówka uzyskuje o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) albo – w przypadkach wskazanych prawem – oświadczenia o niekaralności.

Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 • stosowania adekwatnych do sytuacji procedur interwencji prawnej w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 • odpowiedzialności prawnej pracowników placówki zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 • procedury „Niebieskie Karty”,
 • przestrzegania praw małego pacjenta oraz opartej na szacunku komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.
CENTRUM MEDYCZNE RAJMEDICA
Back to Top